MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Tag Archives: LED-fal

LED-fal hirdetések

LED-fal hirdetések A kül­téri ki­ve­títő – LED-fal – a köz­téri rek­lám­esz­kö­zök leg­újabb ge­ne­rá­ci­ója. Nyu­gat Eu­ró­pá­ban és Ame­ri­ká­ban már a leg­nép­szerűbb kül­téri rek­lám­hor­do­zók a nagy­mé­retű (20 m2 _ 60 m2) mul­ti­mé­diás kijelzők (kép­ernyők). Köz­le­ke­dési cso­mó­pon­tok­nál a leg­ha­tá­so­sabb reklám. Mi­ért ajánljuk a LED-falat? …mert a nap 24 órá­já­ban üze­mel, és min­dig jól lát­ható (sö­té­te­déstől kü­lö­nö­sen lát­vá­nyos), …mert ki­vált­hatja […]

Szolgáltatásaink

Médiabázis szolgáltatások     Hir­de­tési tanácsadás Díj­men­tes kon­zul­tá­ció ke­re­té­ben kö­zö­sen meg­ta­lál­juk a leg­jobb meg­ol­dást arra, hogy a kitű­zött kom­mu­ni­ká­ciós cél alap­ján hol, mi­kor, és mennyi­ért hirdessen. Mé­dia­fog­la­lás A ki­adók­kal és szer­kesztő­sé­gek­kel hosszú évek óta gyü­möl­csöző mun­ka­kap­cso­la­tot ápo­lunk, ezek ré­vén ügy­fe­le­ink szá­mára a leg­jobb pi­aci áron kí­nál­juk a hir­de­tési felü­le­te­ket, reklámidőket. Az or­szág összes lap­jába szer­ve­zünk […]