MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

LED-fal hirdetések

LED-fal hirdetések

A kül­téri ki­ve­títő – LED-fal – a köz­téri rek­lám­esz­kö­zök leg­újabb ge­ne­rá­ci­ója.

Nyu­gat Eu­ró­pá­ban és Ame­ri­ká­ban már a leg­nép­szerűbb kül­téri rek­lám­hor­do­zók a nagy­mé­retű (20 m2 _ 60 m2) mul­ti­mé­diás kijelzők (kép­ernyők). Köz­le­ke­dési cso­mó­pon­tok­nál a leg­ha­tá­so­sabb reklám.

Mi­ért ajánljuk a LED-falat?

…mert a nap 24 órá­já­ban üze­mel, és min­dig jól lát­ható (sö­té­te­déstől kü­lö­nö­sen lát­vá­nyos),
…mert ki­vált­hatja a ne­he­zeb­ben ke­zel­hető kül­téri pla­ká­to­kat,
…mert di­na­mi­ku­sak a rek­lá­mok, az ed­digi sta­ti­kus­sá­got fel­vált­ják a videó reklámok és Real Time fris­sít­hető szö­ve­ges hir­de­té­sek,
…mert a for­gal­mas cso­mó­pon­tok­ban gya­lo­go­sok és jármű­vel köz­le­kedők tö­mege látja,
…mert a leg­újabb tech­no­ló­gia (screen led sys­tem) se­gít­sé­gé­vel le­hető­ség nyí­lik gra­fi­kai spo­tok, rek­lám fil­mek, köz­le­mé­nyek, álláshir­de­té­sek meg­je­le­ní­té­sére,
…mert a tar­ta­lom perceken belül könnyen vál­toz­tat­ható,
…mert a már rendelkezésre álló gra­fi­kai anya­gok is felhasználhatók.

 

LED-falak kínálata:
A helyszínre kattintva megjelenik az adott ledfal árajánlata!

Budapest, Örs vezér tere Sugár üzletközpont (60 m2)

A nagyméretű, reklámfilmek vetítésére alkalmas kijelző Budapest legforgalmasabb csomópontjában az Örs vezér terén, a Nagy La­jos király útja felőli oldalon a Sugár üzletközpont homlokzatán látható.
A 2020 áprilisában teljes egészében megújult eszköz Magyarország legkorszerűbb és legújabb kültéri digitális megjelenítője.

Előny: A hagyományosnál sokkal jobb képminőség jellemzi, a Sugár LED-fal alkalmas bármilyen videó vetítésére, kiváló kép­minőségben és nagy színhűséggel. A kijelző képe akár több száz méterre ellátszik, és a legkülönbözőbb időjárási és fényviszonyok mellett is jól látható marad. A technológia és az elhelyezés együttesen biztosítja, hogy a hirdetői üzenetek garantáltan célba érjenek.
Üzemidő: napi 20 óra
Nézettség: 420 000 fő/nap

Budapest Bocskai út Allee üzletközpont (30 m2)

Megtekinthető Budapest Allee üzletközpont külső oldalán a Bocskai úton a Fehérvári út és Budafoki út közötti szakaszon.
Előny: Budapest budai oldalán az egyetlen ledfal, a harmadik legnagyobb kivetítő Budapesten.
Felbontás 512×384, képarány 4:3
Üzemidő: napi 20 óra
Látogatottság: 40 000 fő/nap forgalom a felület irányába

Budapest Sportaréna Hungária krt. (44 m2)

Megtekinthető Budapest Sportaréna Hungária krt. felőli oldalánál, a Hungária krt. – Kerepesi út kereszteződése felől látható
Előny: Budapest forgalmas pontján a Hungária körúton található a ledfal, a második legnagyobb kivetítő Budapesten.
Üzemidő: napi 20 óra
Látogatottság: 80 000 fő/nap forgalom a felület irányába

Látogatottság: 120 000 fő/nap forgalom a csomópontban, ebből a vizsgálatok szerint 90 000-en láthatják a felületet.

Zalaegerszeg, Tesco melletti körforgalomban. (négyzet alakú, 288 x 288 pixel)

Megtekinthető Zalaegerszeg legnagyobb forgalmú csomópontján a Balatoni út, Berzsenyi út, Sport u. elágazásánál.
Előny: Nagy forgalmú autós, gyalogos, helyi járatos és távolsági buszos forgalom központjában. Napi 16 órában látható, 6-tól 22 óráig.
Üzemidő: napi 16 óra

Látogatottság: 10 000 fő/nap.

Tel.: +36-70-362-5526