MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Médiabázis szolgáltatások

 

Hir­de­tési tanácsadás

Díj­men­tes kon­zul­tá­ció ke­re­té­ben kö­zö­sen meg­ta­lál­juk a leg­jobb meg­ol­dást arra, hogy a kitű­zött kom­mu­ni­ká­ciós cél alap­ján hol, mi­kor, és mennyi­ért hirdessen.

Mé­dia­fog­la­lás

A ki­adók­kal és szer­kesztő­sé­gek­kel hosszú évek óta gyü­möl­csöző mun­ka­kap­cso­la­tot ápo­lunk, ezek ré­vén ügy­fe­le­ink szá­mára a leg­jobb pi­aci áron kí­nál­juk a hir­de­tési felü­le­te­ket, reklámidőket.

Az or­szág összes lap­jába szer­ve­zünk hir­de­té­se­ket le­gyen az na­pi­lap, vagy ma­ga­zin, ren­del­kez­zen po­li­ti­kai vagy bul­vár tar­ta­lom­mal. Ezek gra­fi­káit díj­men­te­sen elkészítjük.

A kül­téri rek­lá­mok te­rü­le­tén is bő­sé­ges kí­ná­la­tot nyúj­tunk, akár spe­ci­á­lis, meg­hök­kentő meg­je­le­né­sekre is le­hető­ség van. Óri­ás­pla­kát, city­light, LED-fal kí­ná­la­tunk­ból kis mennyi­ségű és gi­ga­kam­pá­nyo­kat is ki tu­dunk szol­gálni. Meg­ol­dást kí­ná­lunk a tö­meg­köz­le­kedők és au­tó­sok el­éré­sére is.

Az elekt­ro­ni­kus mé­di­u­mok szé­les ská­lá­ját al­kal­maz­zuk a ha­gyo­má­nyos TV, rá­diósz­po­tok­tól az újszerű in­ter­ne­tes kom­mu­ni­ká­ciós megoldásokig

És a kü­lön­le­ge­sebb, kre­a­tív meg­ol­dá­sok: jel­vény­mé­dia, pad­ló­mat­rica, ba­luszt­rád, mo­linó, épületháló…

Nyom­dai munkák

A leg­jobb pi­aci áron gyár­tat­juk le óri­ás­pla­kát­jait, CityLight-jait, vagy más nyom­dai termékét.

El­lenőrizze le, hogy tény­leg így van-e, egy áraján­lat­ké­rést min­den­kép­pen megér!