MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

A MédiaBázis tel­jes körű hirdetési szol­gál­ta­tást kí­ná­l Önnek.

A MédiaBázis

A MédiaBázis egy mul­ti­na­ci­o­ná­lis, nem­zet­közi rek­lám­hol­ding ma­gyar le­ány­cége, amely nem­zet­kö­zi­leg nagy te­kin­téllyel bír, és pa­ti­nás… Na, ez mind nem igaz.

De éppen ezért va­gyunk gyor­sak, ru­gal­ma­sak, és ezért tud­juk el­ér­hető áron kí­nálni szolgáltatása­in­kat. Mi, kre­a­tí­vo­sok, gra­fi­ku­sok, mé­dia­fog­la­lók, lap­szer­kesztők lét­re­hoz­tunk egy bá­zist, ahol a mé­dia iránt érdeklődők egy nyi­tott, vi­dám csa­pat­tól kap­hat­ják meg az őket érdeklő információkat.

An­nak pe­dig együtt fo­gunk örülni, ha az érdeklő­dést tett kö­veti, és ránk bíz­zák hir­de­té­se­i­ket, rek­lám­ja­i­kat akár ter­ve­zésről, akár ki­vi­te­le­zésről, el­he­lye­zésről le­gyen szó.

Mun­ka­tár­sa­ink mind­egyike mö­gött sok­éves rek­lám­pi­aci ta­pasz­ta­lat áll, si­ke­res kam­pá­nyok és elé­ge­dett ügy­fe­lek sora. Újság­hir­de­tés, In­ter­net, té­vé­rek­lám, óriásplakát…Találjuk ki együtt a test­hez­álló megoldást.

Mi egy full ser­vice ügy­nök­ség… vagyis tel­jes körű szol­gál­ta­tást kí­ná­lunk Önnek.

Pró­bál­jon ki min­ket, vár­juk a MédiaBázison!

mediabazis-slide-text