MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Óriásplakát – Óriásplakát hirdetések

Óriásplakát – Óriásplakát hirdetések

Óriásplakát, a leg­ked­vel­tebb kam­pány­mé­dium, mely egy­szerre nyújt esz­té­ti­kai élményt, és hat a vá­sár­lási dön­té­se­inkre. Az óriásplakát nagy felü­lete mi­att jól lát­ható üze­ne­tek köz­ve­títésére és imi­dzs­épí­tésre is al­kal­mas. Az óri­ás­plak­át­tal gya­kor­la­ti­lag min­den cél­cso­port megszólítható. A köz­te­rü­leti esz­kö­zök kö­zül első­ként je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon. A bé­rel­hető felü­le­tek száma egyre nö­vek­szik, ezért a me­gye­szék­he­lyek és nagy­vá­ro­sok kom­mu­ni­ká­ciós le­fe­dé­sére már 100 %-os le­hető­sé­get biz­to­sít.

Az óri­ás­pla­kát do­mi­náns gra­fi­kai ele­mek­kel, ke­vés szö­veg­gel ki­ke­rül­he­tet­len reklámhordozó. A hosszan tartó lát­ha­tó­sá­got és a ki­emel­kedő észle­lést se­gí­tik, ha a táb­lák merő­le­ge­sek vagy szö­get zár­nak be az úttal. A meg­vi­lá­gí­tott táb­lák éjszaka is ugyan­úgy észlel­hetőek mint nap­pal, míg a meg­vi­lá­gí­tást nél­kü­löző táb­lák észle­lé­sét csak a köz­vi­lá­gí­tás, il­letve az au­tók lám­pája segíti. A prizma táb­lák mozgó ele­mek­ből áll­nak, így egy felü­le­ten több pla­kát je­le­nik meg vál­ta­kozva. A fi­gyel­met a vál­ta­kozó felü­let még in­kább ma­gá­hoz vonzza.

Né­hány felü­let­nél meg le­het kötve, hogy mi­lyen téma nem szer­pel­het rajta. Ez a tábla el­he­lyez­ke­dé­séből is adód­hat (pl. is­kola a kö­zel­ben), vagy a már kö­zel­ben hir­dető kon­ku­ren­cia ké­ré­sére. Eze­ket a til­tá­so­kat is fel­tün­tet­jük az aján­lati listánkban.

Tel.: +36-70-362-5526


ÓRIÁSPLAKÁT REFERENCIÁINK ITT!


Az óri­ás­pla­kát mé­rete: 5,04 x 2,38 m. A gyár­tás anyaga: kék­hátú plakátpapír. A bér­leti díj függ: a ka­te­gó­ri­á­já­tól (hely­szín), tí­pu­sá­tól (meg­vi­lá­gí­tott, prizma), da­rab­szá­má­tól és a szezonalitástól.

Ragasztás: a ragasztási főidőszakban (hónap elején 1-3-dika között, hónap közepén 16-18-dika között) ingyenes, ezt követően ragasztási díj fizetendő 4000-7000 Ft +áfa értékben, helyszíntől függően!

Tel.: +36-70-362-5526